Stinger Desktop  12.1.0.2599

Stinger Desktop 12.1.0.2599

Stinger – Shareware –
Stinger Desktop is a free-to-use application that allows you to update Stinger Card device firmware.

Main features:
- Automatically most recent database.
- Automatically check for latest updates.
- Check for updates when USB key is connected.
- You can choose from: kilometers or miles.

Tổng quan

Stinger Desktop là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi Stinger.

Phiên bản mới nhất của Stinger Desktop là 12.1.0.3007, phát hành vào ngày 10/01/2019. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 09/12/2007.

Stinger Desktop đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Stinger Desktop Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Stinger Desktop!

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Stinger
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản